Μεθοδολογία


  • Βιωματική μάθηση και επικοινωνιακή μέθοδος ακολουθούνται στη διδασκαλία της γλώσσας. Μάθημα με παιχνίδια, projects και τραγούδια που αναπτύσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών καθώς και άλλες δεξιότητες και οι μαθητές εκτίθενται και επικοινωνούν στη διδασκόμενη γλώσσα.
  • Μάθημα με διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα επίπεδα. Το μάθημα γίνεται πιο ευχάριστο και οι μαθητές μαθαίνουν πιο εύκολα μέσω της τεχνολογίας.
  • Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) στο σπίτι για επανάληψη και αφομοίωση της προφοράς.
  • Σύγχρονες εκπαιδευτικές σειρές με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των καλύτερων εκδοτικών οίκων.
  • Τακτικές επαναλήψεις και γραπτές εξετάσεις για εμπέδωση.
  • Επιπλέον μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
  • Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων γραπτών και προφορικών (για Β2 και C2).
  • Σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και σύνδεση Internet σε όλες τις αίθουσες.
  • Διδασκαλία που βοηθά και ενθαρρύνει τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία.
  • Μαθήματα  on line μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με χρήση διαδραστικού υλικού των πιο σύγχρονων βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού.